Realizacja algorytmu dzielenia w pascalu

 Algorytm dzielenia dwóch liczb

przykład algorytmu dzielenia liczb

program Dzielenie;
var x, y, z: real;
begin
 write('x = ');
 readln(x);
 write('y = ');
 readln(y);
 if y=0 then
  writeln('Nie mozna dzielic przez 0')
 else begin
  z:=x/y;
  writeln('z = ',z);
 end;
 readln;
end.

 

 Pierwszą linię programu możemy traktować jako ozdobnik, jednak wymagany przez składnię języka pascal. Każdy program w pascalu musi się zaczynać słowem kluczowym program poprzedzającym nazwę programu, nie wnosi nic do realizacji algorytmu. Druga linia ma charakter pomocniczy. Wiemy, że nasz algorytm korzysta z trzech zmiennych przechowujących liczby rzeczywiste. W pascalu wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed rozpoczęciem bloku kodu. Deklarując zmienną musimy podać jakiego typu dane będą w niej przechowywane.

 Trzecia linia zawierająca słowo kluczowe begin odpowiada blokowi startowemu (1) naszego algorytmu.

 Linie od 4 do 7 realizują operację wejścia/wyjścia (2), w której pobierane są dane wejściowe - dzielna i dzielnik.

 Instrukcja warunkowa z linii 8 to blok wyboru (3) z naszego algorytmu. Instrukcja sprawdza czy y jest równe 0. Gdy warunek jest spełniony realizowana jest instrukcja po słowie kluczowym then, zapisana w linii 9 (w algorytmie blok wejścia wyjścia (4)). Gdy warunek nie jest spełniony wykonywana jest instrukcja znajdująca się po słowie kluczowym else, w naszym przypadku jest to instrukcja złożona, ujęta w nawiasy logiczne begin end pomiędzy liniami 10 i 13. Najpierw w linii 11 obliczamy iloraz x przez y (blok operacyjny (5)), a następnie w linii 12 wypisujemy otrzymany wynik (blok wejścia-wyjścia (6)).

Instrukcja readln w linii 14 nie ma żadnego związku z wykonaniem algorytmu dzielenia. Służy ona zatrzymaniu programu do czasu naciśnięcia klawisza enter, co zapobiega natychmiastowemu zamknięciu okienka z programem.

 Instrukcja end. z linii 15 kończy działanie programu (blok końca algorytmu (7)).