TextMode

TextMode - procedura

Ustawia określony tryb tekstowy.

Deklaracja:

TextMode(tryb: word)

Tryb - liczba określająca ustawiany tryb tekstowy.

Po wywołaniu procedury TextMode bieżące okienko tekstowe ustawiane jest na obszar całego ekranu, zmiennej DirectVideo jest przypisywana wartość true (szybkie dostęp do pamięci ekranu z pominięciem BIOSu), zmiennej CheckSnow przypisywana jest wartość true (eliminacja śnieżenia ekranu dla karty CGA), atrybutom tekstu są przypisywane wartości standardowe (odpowiada to wywołaniu procedury NormVideo), a wartość parametru tryb jest przypisywana zmiennej LastMode, zdefiniowanej w module CRT. Zmienna LastMode jest inicjowana w momencie startu programu wartością aktywnego trybu tekstowego. Wywołanie TextMode(LastMode) przywraca ostatnio używany tryb tekstowy, co może być użyteczne przy powrocie z trybu graficznego.

W module CRT zostały zdefiniowane następujące stałe:

const
BW40 = 0; {40x25, czarnobiały na kolorowej karcie graficznej}
BW80 = 2; {80x25, czarnobiały na kolorowej karcie graficznej}
Mono = 7; {80x25, czarnobiały na monochromatycznej karcie graficznej}
CO40 = 1; {40x25, kolorowy na kolorowej karcie graficznej}
CO80 = 3; {80x25, kolorowy na kolorowej karcie graficznej}
Font8x8 = 256; {80x43 dla karty EGA lub 80x50 dla karty VGA}
C40 = CO40;
C80 = CO80;