Window

Window - procedura

Definiuje okienko tekstowe.

Deklaracja:

Window(X1,Y1,X2,Y2: byte)

Punkt (X1,Y1) - lewy górny róg okienka.

Punkt (X2,Y2) - prawy dolny róg okienka.

Lewy górny róg ekranu ma współrzędne (1,1).

Minimalnym rozmiarem okienka jest jedna kolumna na jedną linię. Wywołanie procedury Window z błędnymi parametrami zostanie zignorowane.