FindFirst

FindFirst - procedura

Przeszukuje podany katalog (lub bieżący) w poszukiwaniu pierwszego wystąpienia zbioru o określonej nazwie (może zawierać znaki wieloznaczne *,?) i atrybutach.

Deklaracja:

FindFirst(sciezka: string; atrybuty: word; var s: SearchRec)

sciezka - nazwa, wraz ze ścieżką dostępu, poszukiwanego zbioru. Może zawierać znaki wieloznaczne (np. *.*).

attr - zawęża poszukiwanie do zbiorów o określonych atrybutach.

s - zmienna predefiniowanego, w module DOS, typu SearchRec. Zawiera informacje o wyniku poszukiwań.

Zmienna DosError może zwrócić następujące kody błędów: 3 (Directory not found) lub 18 (No more files).

W module DOS znajdują się następujące deklaracje stałych i typów:

const
 ReadOnly = 1; {Zbiór tylko do odczytu}
 Hidden = 2; {Zbiór systemowy}
 SysFile = 4; {Zbiór systemowy}
 VolumeID = 8; {Nazwa dysku}
 Directory = 16; {Katalog}
 Archive = 32; {Zbiór był archiwizowany}
 AnyFile = 63; {Dowolny zbiór}
type 
SearchRec = record 
 Fill: array[1..2] of byte; 
 Attr: byte; {Atrybuty zbioru}
 Time: longint; {Data i czas utworzenia}
 Size: longint; {Wielkość zbioru}
 name: string[12]; {Nazwa z rozszerzeniem}
end;