FindNext

FindNext - procedura

Poszukuje kolejnego zbioru spełniającego warunki podane w ostatnim wywołaniu procedury FindFirst.

Deklaracja:

FindNext(var s: SearchRec)

s - zmienna predefiniowanego, w module DOS, typu SearchRec. Zawiera informacje o wyniku poszukiwań.

Zmienna DosError może zwrócić kod błędu nr 18, co oznacza, że nie ma już zbiorów spełniających zadane warunki.W module DOS znajdują się następujące deklaracje stałych i typów:

const
 ReadOnly = 1; {Zbiór tylko do odczytu}
 Hidden = 2; {Zbiór systemowy}
 SysFile = 4; {Zbiór systemowy}
 VolumeID = 8; {Nazwa dysku}
 Directory = 16; {Katalog}
 Archive = 32; {Zbiór był archiwizowany}
 AnyFile = 63; {Dowolny zbiór}
type 
 SearchRec = record 
 Fill: array[1..2] of byte; 
 Attr: byte; {Atrybuty zbioru}
 Time: longint; {Data i czas utworzenia}
 Size: longint; {Wielkość zbioru}
 name: string[12]; {Nazwa z rozszerzeniem}
end;