FSearch

FSearch - funkcja

Poszukuje pliku w podanych katalogach.

Deklaracja:

FSearch(zbior: PathString; katalogi: string) : PathStr

zbior - nazwa poszukiwanego pliku.

Katalogi - lista katalogów, które mają być przeszukiwane. Poszczególne katalogi powinny być oddzielane od siebie średnikami, tak jak w komendzie PATH systemu operacyjnego. Poszukiwania rozpoczynają się zawsze od katalogu bieżącego. Wynikiem funkcji jest pełna ścieżka dostępu wraz z nazwą znalezionego pliku (np. 'C:\TP\TURBO.EXE’) lub łańcuch pusty ('') jeśli plik nie został znaleziony.

Przykład:

Załóżmy, że chcemy sprawdzić czy w udostępnianych komendą PATH katalogach znajduje się plik MOUSE.EXE. Wywołanie funkcji FSearch powinno w tym przypadku wyglądać następująco:

uses dos; 
var s: PathStr; 
begin 
  s:=FSearch(‘MOUSE.EXE’,GetEnv(‘PATH’)); 
  {.........................................}
end.

Jeżeli poszukiwany plik znajduje się w katalogu C:\DOS zmiennej s zostanie przypisana wartość ‘C:\DOS\MOUSE.EXE’.