Intr

Intr - procedura

Wykonuje procedurę obsługi przerwania o podanym numerze.

Deklaracja:

Intr(nr: byte; var rejestry: Registers)

nr - numer wykonywanego przerwania (0-255).

Przed wywołaniem przerwania do rejestrów procesora ładowane są wartości umieszczone w zmiennej rejestry predefiniowanego typu Registers. Po powrocie z przerwania stan rejestrów procesora zapisywany jest do zmiennej rejestry i mogą być po zakończeniu wykonywania procedury Intr używane w dalszej części programu. Nie należy przy pomocy procedury Intr wywoływać przerwań, których wykonanie zależy od wartości rejestrów SP lub SS, lub które modyfikują modyfikują zawartość tych rejestrów.

Typ Registers został określony w następujący sposób:

type 
Registers = record 
      case integer of 
            0: (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS, ES, Flags: word); 
            1: (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH: Byte);
      end;
end;