PackTime

PackTime - procedura

Przekształca podaną datę i czas do postaci spakowanej.

Deklaracja:

PackTime(DT: DateTime; var czas: longint)

DT - zmienna predefiniowanego typu DateTime zawierająca dane o przekształcanej dacie i godzinie. Zakresy poszczególnych pól tej zmiennej nie są kontrolowane.

Czas - upakowana wartość daty, która może być następnie użyta np. w procedurze SetTime lub SetFTime.

Typ DateTime został określony następująco:

type 
DateTime = record 
      Year, {Rok} 
      Month, {Miesi¹c} 
      Day, {Dzieñ} 
      Hour, {Godzina} 
      Min, {Minuty} 
      Sec: word; {Sekundy} 
end;