UnpackTime

UnpackTime - procedura

Rozpakowuje datę i czas podane w formacie upakowanym.

Deklaracja:

UnpackTime(czas: longint; var DT: DateTime)

Zmienna czas zawiera datę i czas w postaci upakowanej.

DT - zmienna predefiniowanego typu DateTime zwracająca dane o rozpakowanej dacie i godzinie. Zakresy poszczególnych pól tej zmiennej nie są kontrolowane.

type
DateTime = record
      Year, {Rok}
      Month, {Miesiąc}
      Day, {Dzień}
      Hour, {Godzina}
      Min, {Minuty}
      Sec: word; {Sekundy}
end;