Realizacja algorytmu dzielenia w JavaScript

 Algorytm dzielenia dwóch liczb

przykład algorytmu dzielenia liczb

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var x=prompt("x:","");
var y=prompt("y:","");
if (y==0) alert("Nie można dzielić przez 0");
else {
  var z= x/y;
  alert("z = "+z);
};
</script> 
</body>
</html>

 W 1 linii programu informujemy przeglądarkę, że nasz dokument został napisany w języku HTML (dokładniej jest to nagłówek charakterystyczny dla HTML 5). Linia 2 zawiera znacznik <html> rozpoczynający kod HTML. 3 linia rozpoczyna sekcję <body> naszego dokumentu, zawierającą elementy, które mają się ukazać na stronie. W naszym przykładzie w sekcji <body> zawarty jest wyłącznie skrypt zapisany w języku JavaScript realizujący algorytm dzielenia dwóch liczb. O rozpoczęciu skryptu informuje znacznik <script> z linii 4 - możemy go potraktować jako blok startowy (1) naszego algorytmu. Treść skryptu zawarta jest w liniach od 5 do 11.

 W linii 5 deklarujemy przy pomocy słowa kluczowego var zmienną x - dzielną. jednocześnie operator przypisania ("=") inicjuje tę zmienną wartością wprowadzoną przez użytkownika za pomocą instrukcji prompt(). prompt - funkcja standardowa języka JavaScript - wyświetla na ekranie wyskakujące okienko wprowadzania tekstu. Pierwszy argument funkcji określa tekst wyświetlany jako znak zachęty, drugi jest wartością domyślną wpisaną do pola edycji. W naszym przypadku jako znak zachęty wyświetlamy tekst "x:" i nie podpowiadamy użytkownikowi żadnego tekstu domyślnego (drugi argument jest tekstem pustym ""). Funkcja prompt() w wyniku zwraca tekst wpisany przez użytkownika do pola edycji i następnie zatwierdzony przyciskiem OK. 

 W linii 6 w analogiczny sposób do zmiennej y przypisujemy wartość dzielnika. Linie 5 i 6 odpowiadają blokowi wejścia/wyjścia omawianego algorytmu.

 Instrukcja warunkowa z linii 7 to blok wyboru (3) z naszego algorytmu. Instrukcja sprawdza czy y jest równe 0. Gdy warunek jest spełniony realizowana jest instrukcja alert(), zapisana bezpośrednio po warunku (blok wejścia/wyjścia (4)). Gdy warunek nie jest spełniony wykonywana jest instrukcja znajdująca się po słowie kluczowym else, w naszym przypadku jest to instrukcja złożona, ujęta w nawiasy logiczne { } pomiędzy liniami 8 i 11. Najpierw w linii 9 deklarujemy zmienną z, do której przypisujemy wartość ilorazu x przez y (blok operacyjny (5)), a następnie w linii 10 wypisujemy otrzymany wynik (blok wejścia-wyjścia (6)).

 Znacznik </script> z linii 12 kończy działanie programu (blok końca algorytmu (7)).

 Następnie w liniach 13 i 14 zamykamy sekcję </body> oraz </html>.