Algorytm rozwiązywania równania kwadratowego

 Ogólną postać równania kwadratowego możemy zapisać następująco:

\[ax^2 + bx + c = 0\]

gdzie a, b i c są znanymi liczbami rzeczywistymi, zwanymi współczynnikami równania. W celu obliczenia pierwiastków tego równania, czyli znalezienia rozwiązań, posłużymy się ogólnie znanymi wzorami:

\[x_{1}=\frac{-b+\sqrt[]{\Delta }}{2a}, \ \
x_{2}=\frac{-b-\sqrt[]{\Delta }}{2a} \hspace{1.5cm} dla \ \Delta >0\]

lub

\[x=\frac{-b}{2a}\ \ \qquad\ \qquad\ dla\ \Delta=0\]

Gdy

\[\Delta<0\]
równanie nie posiada rozwiązania.

\[\Delta=b^2-4ac\]

 

 alg rownkw

 

 Realizacja algorytmu w języku: Pascal, C++, Java, Python, JavaScript

 

 Opis algorytmu:

 1. Start - tu rozpoczyna się nasz algorytm.
 2. Wczytujemy dane wejściowe - współczynniki a, b i c równania.
 3. Sprawdzamy czy współczynnik a równania jest równy 0.
 4. Jeśli a=0 mamy do czynienia z równaniem liniowym, wywołujemy algorytm rozwiązywania równania liniowego.
 5. Obliczamy wartość delta.
 6. Sprawdzamy czy delta jest mniejsza od 0.
 7. Jeśli delta<0 wypisujemy informację, równanie nie posiada rozwiązań.
 8. Sprawdzamy czy delta jest równa 0.
 9. Jeśli delta=0 obliczamy wartość jednego podwójnego rozwiązania x.
 10. Gdy delta=0, po obliczeniu x, wypisujemy jego wartość.
 11. Do tego miejsca docieramy gdy nie został spełniony żaden z poprzednich warunków (delta<0 i delta=0), czyli gdy delta>0. Obliczamy wartości dwóch rozwiązań równania: x1 i x2.
 12. Wypisujemy obliczone wartości obu rozwiązań.
 13. Stop - wspólny dla wszystkich dróg koniec algorytmu.