blockread

BlockRead - procedura

Wczytuje jeden lub więcej rekord danych.

Deklaracja:

BlockRead(var F: file; var buf; licznik: word)

lub

BlockRead(var F: file; var buf; licznik: word; var wynik: word)

 

F - zmienna plikowa niezdefiniowanego typu.

Buf - zmienna dowolnego typu.

Licznik - liczba rekordów do wczytania.

Wynik - jeżeli występuje, zwraca liczbę faktycznie wczytanych rekordów (mniejsza lub równa licznikowi).