blockwrite

BlockWrite - procedura

Zapisuje jeden lub więcej rekord danych.

Deklaracja:

BlockWrite(var F: file; var buf; licznik: word)

lub

BlockWrite(var F: file; var buf; licznik: word; var wynik: word)

 

F - zmienna plikowa niezdefiniowanego typu.

Buf - zmienna dowolnego typu.

Licznik - liczba rekordów do zapisania.

Wynik - jeżeli występuje, zwraca liczbę faktycznie zapisanych rekordów (mniejsza lub równa licznikowi).