SetDate

SetDate - procedura

Ustawia datę systemową.

Deklaracja:

SetDate(rok, mies, dzien: word)

Dopuszczalne zakresy parametrów:

rok - od 1980 do 2099,

mies - od 1 do 12,

dzien - od 1 do 31.

Gdy podana zostanie nieprawidłowa data, wywołanie procedury zostanie zignorowane.